Jim Hart

Cast 18kt Gold Raven by Haida artist Jim Hart
Cast 18kt white Gold Raven ring by Haida artist Jim Hart
"White Raven" Cast Forton edition by Haida artist Jim Hart